W trosce o jakość obsługi preferujemy kontakt mailowy, ze względu na obsługę dużej ilości klientów stacjonarnych kontakt telefoniczny może być utrudniony. Prosimy o wyrozumiałość. Zespół IBATH

Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego iBath.pl

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem ibath.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane
  z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie ibath.pl jest
  IBATH Ł. BOGUMIŁ, A. PIOTROWSKI, M. ZIELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą

w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 26/16A, NIP: 125-16-97-826, REGON 384303540.

 1. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
 1. z dostawą do Klienta;
 1. poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów sklepie stacjonarnym iBath;

§ 2

Definicje

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

IBATH – spółka IBATH Ł. BOGUMIŁ, A. PIOTROWSKI, M. ZIELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA;

Sklep Internetowy – prowadzony przez iBath sklep internetowy działający pod adresem internetowym: ibath.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę ibath.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Sklep iBath – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez iBath, działające pod marką „iBath”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista Sklepów iBath dostępna jest pod adresem: ibath.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z iBath za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego iBath;

Kredyt – oznacza kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24), który może być udzielony Konsumentom przez Kredytodawcę na podstawie Umowy Kredytu, przy spełnieniu warunków i na zasadach określonych w odrębnych dokumentach Kredytodawcy zamieszczonych na stronie Kredytodawcy;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
 1. po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie ibath.pl;
 2. bez konieczności zarejestrowania się w serwisie ibath.pl (formuła „Gość”).
 1. Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie ibath.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa Regulamin strony internetowej.
 2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

§ 4

Informacje o Produktach i Ceny

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów mogą różnić się w zależności od wybranego
  przez Klienta Sklepu iBath. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego
  nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio
  przed jego złożeniem.
 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt
  w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena
  za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5

Złożenie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Klient powinien dokonać wyboru Sklepu iBath, w którym chce zamówić Produkt. Po dokonaniu wyboru danego Sklepu iBath, Klient może dokonać w ramach danego zamówienia zakupu wyłącznie tych Produktów, które są dostępne w takim wybranym Sklepie iBath. Możliwość korzystania
  z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od wybranego Sklepu iBath oraz wybranych Produktów. Informacje o możliwych dostępnych opcjach odbioru/dostawy Produktów będą wyświetlane przy Produktach po dokonaniu przez Klienta wyboru Sklepu iBath.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu
  lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania do koszyka i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia
  w Sklepie Internetowym.
 3. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
 1. akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
 2. wskazanie adresu Klienta;
 3. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy, chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie stacjonarnym iBath;
 1. wskazanie numeru telefonu komórkowego;
 1. dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym;
 1. aktywowanie linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas procedury składania zamówienia (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności „przy dostawie”).

 1. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez iBath poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez iBath niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”) lub niezwłocznie po aktywowaniu linku potwierdzającego złożenie zamówienia, wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 3. iBath niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie iBath, w którym Klient złożył zamówienie.
  W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości,
  w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do iBath. iBath niezwłocznie po otrzymaniu informacji
  o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) iBath dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i iBath, gotówką w Sklepie iBath, w którym Produkty zostały zakupione.
 4. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie stacjonarnym iBath, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru
  w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie, iBath skontaktuje się telefonicznie
  lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, iBath dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty.
  Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i iBath, gotówką w Sklepie iBath, w którym Produkty zostały zakupione.
 5. IBath jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

 6. Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania iBath
  o odstąpieniu od umowy;
 1. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 1. iBath zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 2. iBath niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej.

§ 6

Płatności

 1. Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów, wartości Produktów oraz rodzaju Produktów będących przedmiotem zamówienia:
 2. w przypadku wybrania opcji odbioru Produktów w Sklepie iBath, Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”),
 1. w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja „Kurier”), Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” ” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”) lub (ii) przy dostawie Produktów, przy czym przy dostawie Produktów dokonanie zapłaty możliwe jest gotówką (tylko dla zamówień, których wartość
  nie przekracza 15.000,00 zł), kartą debetową lub kredytową albo przy użyciu systemu „blik”,
 1. w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz iBath (opcja „Firma transportowa”), Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” lub (ii) przy odbiorze Produktów, przy czym przy odbiorze Produktów dokonanie zapłaty możliwe jest gotówką (tylko dla zamówień, których wartość nie przekracza 5.000,00 zł) albo kartą debetową lub kredytową, \
 1. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”
  (w tym za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”),
  Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności.
  Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zamówień na Produkty dokonanych
  przez Klienta w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania, zapłata powinna zostać dokonana do końca dnia, w którym Klient złożył zamówienie.
  Brak realizacji zapłaty w terminach określonych powyżej, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 2. W razie wyboru metody płatności „przy dostawie” zamówienie będzie realizowane
  po aktywacji przez Klienta linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego
  na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia. Po aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia iBath dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru
  lub wysyłki. Klient powinien dokonać aktywacji linku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak aktywacji linku w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez iBath płatności za zamówione Produkty,
  a zamówienie złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – do momentu aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia. Dopiero po otrzymaniu płatności/aktywacji linku iBath dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
 4. Przy płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia. Zastrzegamy, że Podmiot dostarczający zamówione Produkty
  (Kurier lub Firma transportowa) może nie wydawać reszty.
 5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym; wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki.

§ 7

Dostawa Produktów – w wypadku wyboru opcji zakupu z dostawą do Klienta

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz iBath („Firma transportowa”).
 3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem iBath, w którym zamówiono Produkt (koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta miejsca dostawy
  i Sklepu iBath, w którym zamówiono Produkt). Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 60 dni Roboczych). Termin realizacji zamówienia liczony
  jest od momentu otrzymania przez iBath płatności za zamówione Produkty.
  Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z iBath inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 5. iBath poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail)
  o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 6. Przesyłki dostarczane:

 1. kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie
  z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy
  ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane
  od poniedziałku do soboty;

 2. transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane
  są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub – w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę,
  na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki. Przesyłki są dostarczane w godzinach i dniach otwarcia wybranego podczas składania zamówienia Sklepu iBath (dni i godziny otwarcia Sklepów iBath dostępne są na Stronie Internetowej);
 1. w ramach opcji „Dostawa z wniesieniem” – opcja dostępna w przypadku niektórych Produktów zamawianych w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania. Przesyłki dostarczane są bezpośrednio do lokalu zgodnie z adresem dostawy (dostawa wraz z wniesieniem). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

§ 8

Odbiór Produktów w Sklepie iBath 
(w wypadku wyboru opcji zakupu z odbiorem w Sklepie iBath)

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie iBath, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie iBath, który został wybrany przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego w ramach procedury zamówienia Adres, dni i godziny otwarcia wybranego Sklepu iBath oraz numer telefonu kontaktowego do wybranego Sklepu iBath są wskazane na stronie Sklepu Internetowego.
 2. iBath przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 3 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty od Klienta, a w przypadku Produktów zamówionych w związku ze zrealizowaną wcześniej Usługą Projektowania, iBath przygotuje zamówienie do odbioru w terminie
  do 14 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty od Klienta W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 60 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany
  inny termin).
 3. iBath poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail),
  o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie iBath.
 4. Odbioru Produktu może dokonać:
 1. osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi;
 1. inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym).
 1. iBath jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. iBath może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
 2. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru Produktów
  w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.

§ 9

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
  od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 1. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia
  w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do iBath, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu iBath (adresy sklepów iBath wskazane są na stronie: ibath.pl), w którym Konsument złożył zamówienie.
 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim iBath przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 4. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Sklepu iBath,
  w którym został zamówiony Produkt (Sklep iBath wybrany w procesie składania zamówienia) lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sklepu iBath,
  w którym został zamówiony Produkt. Wybór sposobu zwrotu Produktów do iBath należy do Konsumenta.
 5. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego
  niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez iBath w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą iBath oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności.
 6. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

 1. iBath zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami
  (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

 2. nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
 1. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu iBath ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości
  od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana
  jest na kwotę:


(a) do 40 złotych – paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,


(b) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg,


(c) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.

 1. iBath może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższy zapis
  nie ma zastosowania, jeżeli Konsument skorzysta z zaproponowanej przez iBath odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy
  i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli iBath wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez iBath utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel iBath do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
  od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
  lub Produktów;
 1. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia
  od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Rękojmia i procedura reklamacyjna

 1. iBath jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
  Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. iBath jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że iBath niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez iBath albo iBath nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny
  od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez iBath usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
  w porównaniu ze sposobem proponowanym przez iBath. Postanowienie to, w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. ma również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. iBath jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  iBath może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie
  do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta
  jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia
  do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, iBath może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad
  lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt iBath dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu iBath, w którym zamówił Produkt (Sklep iBath wybrany w procesie składania zamówienia). Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt iBath w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem
  art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
 7. W wypadku gdy iBath na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. Reklamacje należy kierować do Sklepu iBath, w którym został zamówiony Produkt
  lub do pozostałych sklepów pod marką iBath, których lista jest dostępna na stronie internetowej ibath.pl . Reklamacje można składać osobiście w Sklepie iBath, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie ibath.pl.
 10. W reklamacji Klient powinien wskazać:


(a) opis stwierdzonej wady;

(b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia;

(c) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji.
iBath zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  a iBath nie ustosunkował się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się,
  że żądanie to uznała za uzasadnione. Postanowienie to, w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. ma również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji,
  a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są
  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje
  w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez iBath zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest IBATH Ł. BOGUMIŁ, A. PIOTROWSKI, M. ZIELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Warszawie (00-716), ul. Bartycka 26/16A, NIP: 125-16-97-826, REGON 384303540 („Administrator”).
 2. Administrator wskazuje adres e-mail, pod którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych  .
 3. Dane osobowe, podane w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub
  w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, będą przetwarzane
  przez iBath w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną,
  w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego
  w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w niniejszym regulaminie).
  Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane
  przez iBath w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych. W przypadku zamówienia Newslettera serwisu iBath.pl, dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych
  w Regulaminie serwisu iBath.pl.
 4. Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24”, zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu
  w dokonywaniu płatności, tj. PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy
  ul. Kanclerskiej 15. W przypadku wybrania przez użytkownika opcji dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną powierzone dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z zamawiającym (numer telefonu oraz adres e-mail).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez iBath przez czas trwania umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu Internetowego
  oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez iBath praw i obowiązków wynikających
  z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako
  „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku gdy użytkownik wybrał taką opcję).
 4. iBath dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa
  do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez iBath środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

§ 12

Wejście w życie. Zmiany Regulaminu. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 2. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego
  w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.